2008, ഓഗസ്റ്റ് 19, ചൊവ്വാഴ്ച

മണ്‍ചിരാതുകള്‍ പറയാതിരുന്നത് : The Magazine